Ansökan

ANSÖKAN - ALLMÄNT
Stiftelsen har tre ansökningsperioder per år. Sista ansökningsdagar är den 1 februari, 1 maj och 1 oktober. Ansökningsperioderna öppnar ca 4 veckor innan sista ansökningsdag.

Innan du påbörjar din ansökan ber vi att du läser igenom vad som står under ändamål och i anvisningarna, som sedan ska följas. Ofullständigt ifylld ansökan lämnas utan avseende.

Skriftligt besked om styrelsens ställningstagande sänds till sökande som har beviljats bidrag så snart justerat protokoll föreligger, övriga sökanden meddelas via e-post. Observera att den som har tilldelats medel därefter måste rekvirera utbetalningen skriftligen för att beviljade bidrag ska betalas ut. I samband med detta ska kontonummer anges där medlen kan sättas in.

Stiftelsen lämnar aldrig individuella motiveringar till beviljande eller avslag av ansökningar. Vanliga orsaker till att ansökningar om studier och materialkostnader avslås är att studieintyg och/eller arbetsprover saknats i ansökan. Vanliga orsaker till att ansökningar om studieresor avslås är att datum för resan saknats i ansökan eller att studieintyg och/eller arbetsprover saknats. En vanlig orsak till att ansökningar avslås är också att tidigare utbetalade stipendier inte redovisats.

Efter genomfört projekt eller avslutade studier ska en kortfattad redovisning respektive intyg om studieresultat lämnas in via ”min sida”. För bidrag beviljade före andra perioden 2017 eller redovisning i form av böcker insänds till stiftelsen på adress c/o SEB Stiftelser 10640 Stockholm. Stipendiat som inte lämnat redogörelse för tidigare erhållet bidrag kommer inte att beviljas ytterligare bidrag innan återkoppling skett.

OBS! Endast en termin per ansökan. Om ni är flera som söker bidrag till t.ex. en studieresa, ska samtliga deltagare lämna var sin ansökan. Även institutioner kan vara sökande (ej ekonomiska föreningar, AB, HB eller motsvarande).