Estrid-Ericsons Stiftelse

Ändamål

Estrid Ericsons stiftelse har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.

Till vad kan bidrag sökas


Bidrag kan ges till utbildning i Sverige och utomlands, studieresor, deltagande i symposier, kursavgifter och kurser inom det egna ämnesområdet som inte ingår i ordinarie utbildning. Bidrag kan ges till materialkostnader under utbildning. Vid ansökan om materialkostnader ska alltid antagningsbesked eller studieintyg samt arbetsprover bifogas ansökan. Saknas dessa bilagor kommer ansökan inte att behandlas. Även vid ansökan om kursavgifter eller kostnader för studier utomlands ska alltid antagningsbesked eller studieintyg samt arbetsprover bifogas. Bidrag medges endast till eftergymnasiala studier och endast i de fall de inte kan finansieras med stöd av CSN. Bidrag lämnas i regel inte till förberedande studier.

Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av forskning samt för utgivning av facklitteratur inom ovan nämnda ämnesområden. Bidrag ges inte till kostnader i samband med separat- eller gruppställningar eller för deltagande i mässor eller framtagning av prototyper.

Bidrag ges inte till utrustning som verktyg, vävstolar, symaskiner, brännugnar, datorer, datorprogram, kameror och filmutrustning. Bidrag ges inte heller till allmänna levnadsomkostnader eller som ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Vem kan söka bidrag


Stöd kan lämnas till enskilda sökande, skolor och museer, ideella föreningar och grupper inom ovan nämnda ämnesområden. Bland ansökningar för studieresor prioriteras ansökningar som gäller lärarledda resor som ingår i utbildningar och som arrangeras av skolorna. Bidrag beviljas endast till studenternas resekostnader, ej till lärarnas. Observera att även vid gruppresor ska varje deltagare lämna en individuell ansökan.

Bidrag medges inte till ekonomiska föreningar, aktiebolag eller andra näringsdrivande företag/firmor. Bidrag medges inte heller till egenföretagare för utveckling av verksamhet, lön, marknadsföring, webbsidor eller liknande.

Stiftelsen beviljar inte ansökningar inom medicin, naturvetenskap, ekonomi, marknadsföring, juridik, musik och bildkonst.

Övrigt


Stipendier ges för högst ett år i taget.

Bidrag ges inte för redan påbörjade eller avslutade projekt. Det innebär att om du ansöker om bidrag till en studieresa som ska ske i mars månad måste ansökan vara inne senast den 1 oktober året innan.

Stipendiat som tidigare fått bidrag måste redovisa detta bidrag innan ny ansökan kan beviljas. Har återrapportering inte skett kommer ny ansökan inte att behandlas.

Stiftelsen delar normalt ut bidrag mellan 3 000 och 10 000 kr. Endast i undantagsfall delas bidrag ut som överstiger 50 000 kr.

Endast ca 20 procent av de sökande brukar beviljas bidrag.